BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

w-e-l-c-o-m-e


Thursday, January 27, 2011

Format Penulisan Proposal Kajian Tindakan

Format Penulisan Proposal Kajian Tindakan PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest
Written by Mohd Zairi bin Husain
Thursday, 08 April 2010 11:37

KANDUNGAN PROPOSAL

PJM3116 KAJIAN TINDAKAN 1 – METODOLOGI

BIL

TAJUK

i.

Isi kandungan – Mengandungi senarai isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk.

ii.

Penghargaan – Mengandungi penghargaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau menyiapkan laporan.

iii.

Tajuk kajian – Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi hala tuju, tindakan dan sasaran kajian.

iv.

Nama penyelidik – Catatkan nama penuh penyelidik.

v.

Nama sekolah – Catatkan nama dan alamat lengkap sekolah.

vi.

Senarai jadual (Jika ada)

vii.

Senarai rajah (Jika ada)

viii.

Singkatan istilah

1

PENDAHULUAN (10%)

1.1 Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas.

1.2 Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan.

1.3 Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P.

1.4 Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan.

2

TINJAUAN LITERATUR (10%)

2.1 Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenalpasti dengan amat jelas.

2.2 Penggunaan sedutan kata (quotation) yang amat sesuai.

2.3 Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan relevan.

2.4 Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (Sistem APA).

3

FOKUS KAJIAN/ ISU KEPRIHATINAN (25%)

3.1 Mengenalpasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkaitan dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas.

3.2 Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:-

· Kebolehtadbiran

· Kepentingan

· Kebolehgunaan

· Kawalan dan kolaborasi

· Kerelevanan kepada sekolah

3.3 Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas.

3.4 Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/ isu wujud secara amat terperinci.

4

OBJEKTIF KAJIAN/ SOALAN KAJIAN (5%)

4.1 Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut:-

· Fokus

· Tindakan

· Pencapaian tindakan

4.2 Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian.

5

KUMPULAN SASARAN (5%)

5.1 Memerihalkan cirri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut:-

· Bilangan

· Jantina

· Nama kelas/ jawatan

· Prestasi akademik

· Ciri-ciri unik yang lain

6

TINDAKAN YANG DICADANGKAN (35%)

6.1 Perancangan Tindakan

· Memperincikan langkah-langkah/ aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas.

· Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas.

6.2 Perancangan Cara Mengumpul Data

· Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian.

· Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan.

6.3 Perancangan Cara Menganalisis Data

· Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul.

· Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik.

6.4 Perancangan Perlaksanaan Tindakan – Jadual perlaksanaan dan kos kajian.

· Menyediakan jadual perlaksanaan/ carta Gantt dengan lengkap.

· Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci.

7

RUJUKAN

8

SAHSIAH (10%)

8.1 Menunjukkan tindak balas yang amat positif terhadap komen atau kritikan.

8.2 Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan.

8.3 Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang.

8.4 Mengamalkan etika penyelidikan.

http://pjk.ipti.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=70


0 comments:

Related Posts with Thumbnails